2009-02-12

Årsmöte i Surfclub Klagshamn

Alla medlemmar är välkomna till Årsmöte 2009.
Måndagen den 2 mars klockan 19.00 i Klubbhuset


Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 24e februari 2009 och skickas via brev alternativt mail.


DAGORDNING (medtages)

§ 1 Mötet behörigt utlyst.
§ 2 Godkännande av dagordningen.
§ 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
§ 4 Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera årsmötets protokoll till lika rösträknare.
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2008.
§ 6 Resultat och balansräkning.
§ 7 Revisionsberättelse.
§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9 Medlemsavgift för år 2009
§ 10 Verksamhetsplan för år 2009
§ 11 Val av klubbstyrelse.
§ 12 Val av två revisorer på ett år, varav en sammankallande.
§ 13 Val av två personer till valberedning på ett år, varav en sammankallande.
§ 14 Inkomna motioner.
§ 15 Övriga frågor.
§ 16 Mötets avslutning.

Klubben bjuder på kaffe/te/dricka och en god korv med bröd


Hälsningar Styrelsen

0 comments: