2016-03-25

Årsmöte 27/4, verksamhetsår 2015

Onsdag den 27:e april klockan 18.30 i Klubbhuset. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 20 april 2016 och skickas till info@surfclubklagshamn.se

DAGORDNING (medtages)

ÅRSMÖTE 2016-4/27 verksamhetsår 2015

§ 1 Mötet behörigt utlyst.
§ 2 Godkännande av dagordningen.
§ 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
§ 4 Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera årsmötets protokoll till lika rösträknare.
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015.
§ 6 Resultat och balansräkning.
§ 7 Revisionsberättelse.
§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9 Medlemsavgift för år 2016
§ 10 Verksamhetsplan för år 2016
§ 11 Val av klubbstyrelse.
§ 12 Val av två revisorer på ett år, varav en sammankallande.
§ 13 Val av två personer till valberedning på ett år, varav en sammankallande.
§ 14 Inkomna motioner.
§ 15 Övriga frågor.
§ 16 Mötets avslutning.

Klubben bjuder på kaffe/te/dricka och en god korv med bröd

Hälsningar Styrelsen

0 comments: